Home / ฝ่ายบริการการสอนการสอบ

ฝ่ายบริการการสอนการสอบ

ฝ่ายบริการการสอนและการสอบ

มีหน้าที่เป็นเลขานุการให้คณะทำงานจัดตารางสอนตารางสอบของมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดสอบทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย ให้บริการการศึกษาข้อมูลตารางเรียน ตารางสอบทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา บริการด้านความพร้อมของห้องเรียน อาคารเรียนรวม สำหรับใช้ในการเรียนการสอน