Home / การกระทำผิดเกี่ยวกับการสอบ

การกระทำผิดเกี่ยวกับการสอบ

ตามที่ศูนย์บริการการศึกษา มีหน้าที่เป็นเลขานุการในการดำเนินการจัดสอบภายในของมหาวิทยาลัย และสรุปรายงานการดำเนินการสอบให้กับผู้บริหารทราบในแต่ละภาคการศึกษา ทั้งนี้ ยังไม่นักศึกษาที่กระทำผิดเกี่ยวกับการสอบ ทั้งตั้งใจ และไม่ตั้งใจ ฝ่ายบริการการสอนและการสอบ จึงสรุป ข้อมูลนักศึกษาที่กระทำผิดเกี่ยวกับการสอบ และการลงโทษนักศึกษา ตามตารางด่านล่าง