ลำดับแบบฟอร์มคำอธิบาย
1การจัดกรรมการคุมสอบแทนใช้ในกรณีที่กรรมการคุมสอบ ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ใด้จึงให้กรรมการท่านอื่นคุมสอบแทน
2รายงานการทุจริตในการสอบใช้ในกรณีกรรมการสอบ ตรวจสอบนักศึกษามีพฤติกรรม หรือสงสัยเกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับการสอบ
3ผู้เข้าสอบกระทำผิดระเบียบการสอบใช้ในกรณีผู้เข้าสอบกระทำผิดระเบียบการสอบต่างๆ เช่น มาสาย แต่งตัวไม่เรียบร้อย
4รายงานผู้ไม่มีบัตรเข้าสอบใช้ในกรณีผู้เข้าสอบไม่มีบัตรประจำตัวของผู้เข้าสอบ เมื่อกรรมการคุมสอบให้นักศึกษาลงลายมื่อชื่อ
5แจ้งรายชื่อกรรมการคุมสอบ การสอบกลางภาคใช้ในกรณีแจ้งรายชื่อกรรมการคุมสอบ การสอบกลางภาค ตามปฏิทินการศึกษา กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชา จำนวน 40-99 คน