Home / บุคลากร

บุคลากร

นางวรรณี เหมือนเพชร
หัวหน้าฝ่ายบริการการสอนและการสอบ
- งานแผนงานและประสานงานทั่วไป
- ติดตาม ดูแล และตรวจสอบงานภายในฝ่าย ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
- งานตารางสอนตารางสอบ
- จัดทำกำหนดการ การดำเนินงานจัดตารางสอนตารางสอบงานฐานข้อมูลแผนการศึกษา
- สำรวจรายวิชาที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษาฐานข้อมูลรายวิชา
- จัดทำตารางสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป พื้นฐานวิทยาศาสตร์ฯ ตารางเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1
- จัดสอบวัดความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่
- งานบริการการศึกษา
hwanee@wu.ac.thhttps://www.facebook.com/boychii
นางไพรจิตรา สุววรรณ์
จนท.บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการการสอนและการสอบ

1. งานบริการห้องเรียน

 1. ติดประกาศตารางสอนประจำห้องเรียน
 2. บริการจองห้องเรียนนอกเหนือกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
 3. ประสานกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เกี่ยวกับระบบสื่อโสตทัศนวัสดุสำหรับการบริการห้องเรียน
 4. ประสานกับส่วนอาคารสถานที่ /งานบริการกลางเกี่ยวกับระบบซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค สำหรับการบริการห้องเรียน อาคารเรียนรวมและอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 5. ตรวจเช็คสภาพวัสดุ/ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน
 6. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ /ครุภัณฑ์ ประจำห้องเรียน
 7. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของแม่บ้านอาคารเรียนรวมและอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 8. สรุปปัญหาการใช้ห้องเรียน


2.  งานจัดสอบ

       ก่อนดำเนินการสอบ

 1. ตรวจสอบข้อมูลการสอบรายวิชา รายชื่ออาจารย์เพื่อดำเนินการจัดกรรมการคุมสอบ
 2. กำหนดห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ กรรมการคุมสอบ ระดับปริญญาตรี
 3. จัดทำคำสั่งคุมสอบ
 4. จัดพิมพ์ใบปะหน้าซองข้อสอบ/ตารางสอบ ใบแจ้งกำหนดการคุมสอบ แผนผังการแจกข้อสอบ ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ แผนผังที่นั่งสอบ ใบรับส่งกระดาษคำตอบ
 5. จัดเตรียมอุปกรณ์การสอบ อาหารว่างและเครื่องดื่ม
 6. จัดห้องสอบ

      ระหว่างดำเนินการสอบ

 1. รับข้อสอบจากฝ่ายผลิตข้อสอบ
 2. รับ-ส่งข้อสอบ /ประจำกองอำนวยการสอบ ณ อาคารสอบ
 3. จัดเก็บข้อสอบ/ กระดาษคำตอบ เข้าห้องเก็บข้อสอบ**
 4. จัดส่งกระดาษคำตอบปรนัยให้งานประมวลผลการศึกษา**
 5. จัดส่งกระดาษคำตอบอัตนัยให้กับสำนักวิชา **

     หลังการดำเนินการสอบ

 1. สรุปภาระงานและปัญหาการจัดสอบ
 2. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการกระทำผิดเกี่ยวกับการสอบ
 3. สรุปรายชื่อนักศึกษาขาดสอบประจำวิชา **
 4. จัดเก็บและทำลายข้อสอบเก่า


3.  งานตารางสอนตารางสอบ

 1. ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาที่เปิดสอน ตารางสอนตารางสอบ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (คำร้องออนไลน์ บันทึกข้อความ)
 2. ดำเนินการปิดรายวิชาประจำภาค
 3. จัดประชุมคณะทำงานตารางสอนตารางสอบ
 4. สนับสนุนการลงทะเบียน
 5. บริการตอบข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน ตารางสอน ตารางสอบแก่อาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง


4.  งานบริการการศึกษา

 1. บริการหน้าเคาน์เตอร์

 

rpaijitt@wu.ac.thhttps://www.facebook.com/boychii
นางสาวรัตนาวดี นางสาวรัตนาวดี
จนท.บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการการสอนและการสอบ

1. งานฐานข้อมูล

 1. ฐานข้อมูลอาจารย์/บุคลากร
 2. งานฐานข้อมูลแผนการศึกษา
 3. ฐานข้อมูลห้องเรียน
 4. ฐานข้อมูลรายวิชา
 5. ฐานข้อมูลผู้ประสานงานหลักสูตร
 6. งานระบบสารสนเทศของฝ่ายฯ

2.  งานตารางสอนตารางสอบ

 1. จัดทำกำหนดการ การดำเนินงานจัดตารางสอนตารางสอบงานฐานข้อมูลแผนการศึกษา
 2. สำรวจรายวิชาที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษาฐานข้อมูลรายวิชา
 3. ตรวจสอบ/บันทึกรายละเอียดข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
 4. จัดทำตารางสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป พื้นฐานวิทยาศาสตร์ฯ ตารางเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1
 5. กำหนดตารางสอบกลางภาค ปลายภาค
 6. ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาที่เปิดสอน ตารางสอนตารางสอบ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (คำร้องออนไลน์ บันทึกข้อความ)
 7. ดำเนินการปิดรายวิชาประจำภาค
 8. จัดประชุมคณะทำงานตารางสอนตารางสอบ
 9. สนับสนุนการลงทะเบียน
 10. บริการตอบข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน ตารางสอน ตารางสอบแก่อาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
rattanawadee.go@wu.ac.thhttps://www.facebook.com/boychii
นายธนะชัย เหล่าลุมพุก
จนท.บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการการสอนและการสอบ

1. งานตารางสอนตารางสอบ

 1. จัดทำกำหนดการ การดำเนินงานจัดตารางสอนตารางสอบงานฐานข้อมูลแผนการศึกษา
 2. สำรวจรายวิชาที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษาฐานข้อมูลรายวิชา
 3. ตรวจสอบ/บันทึกรายละเอียดข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
 4. จัดทำตารางสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป พื้นฐานวิทยาศาสตร์ฯ ตารางเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1
 5. กำหนดตารางสอบกลางภาค ปลายภาค
 6. ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาที่เปิดสอน ตารางสอนตารางสอบ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (คำร้องออนไลน์ บันทึกข้อความ)
 7. ดำเนินการปิดรายวิชาประจำภาค
 8. จัดประชุมคณะทำงานตารางสอนตารางสอบ
 9. สนับสนุนการลงทะเบียน
 10. บริการตอบข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน ตารางสอน ตารางสอบแก่อาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง

2. งานจัดสอบ

      ก่อนดำเนินการสอบ

 1. ตรวจสอบข้อมูลการสอบรายวิชา รายชื่ออาจารย์เพื่อดำเนินการจัดกรรมการคุมสอบ

 2. กำหนดห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ กรรมการคุมสอบ ระดับปริญญาตรี

 3. จัดทำคำสั่งคุมสอบ

 4. จัดพิมพ์ใบปะหน้าซองข้อสอบ/ตารางสอบ ใบแจ้งกำหนดการคุมสอบ แผนผังการแจกข้อสอบ ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ แผนผังที่นั่งสอบ ใบรับส่งกระดาษคำตอบ

 5. จัดเตรียมอุปกรณ์การสอบ อาหารว่างและเครื่องดื่ม

 6. จัดห้องสอบ

      ระหว่างดำเนินการสอบ

 1. รับข้อสอบจากฝ่ายผลิตข้อสอบ

 2. รับ-ส่งข้อสอบ /ประจำกองอำนวยการสอบ ณ อาคารสอบ

 3. จัดเก็บข้อสอบ/ กระดาษคำตอบ เข้าห้องเก็บข้อสอบ

 4. จัดส่งกระดาษคำตอบปรนัยให้งานประมวลผลการศึกษา

 5. จัดส่งกระดาษคำตอบอัตนัยให้กับสำนักวิชา 

        หลังการดำเนินการสอบ

 1. สรุปภาระงานและปัญหาการจัดสอบ

 2. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการกระทำผิดเกี่ยวกับการสอบ

 3. สรุปรายชื่อนักศึกษาขาดสอบประจำวิชา **

 4. จัดเก็บและทำลายข้อสอบเก่า

3. งานฐานข้อมูล

 1. ฐานข้อมูลอาจารย์/บุคลากร
 2. งานฐานข้อมูลแผนการศึกษา
 3. ฐานข้อมูลห้องเรียน
 4. ฐานข้อมูลรายวิชา
 5. ฐานข้อมูลผู้ประสานงานหลักสูตร
 6. งานระบบสารสนเทศของฝ่ายฯ

4. งานบริการห้องเรียน

 1. ติดประกาศตารางสอนประจำห้องเรียน
 2. บริการจองห้องเรียนนอกเหนือกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
 3. ประสานกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เกี่ยวกับระบบสื่อโสตทัศนวัสดุสำหรับการบริการห้องเรียน
 4. ประสานกับส่วนอาคารสถานที่ /งานบริการกลางเกี่ยวกับระบบซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค สำหรับการบริการห้องเรียน อาคารเรียนรวมและอาคารวิชาการ 5
 5. ตรวจเช็คสภาพวัสดุ/ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน
 6. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ /ครุภัณฑ์ ประจำห้องเรียน
 7. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของแม่บ้านอาคารเรียนรวม
 8. สรุปปัญหาการใช้ห้องเรียน
 9. จัดทำสถิติการให้บริการห้องเรียน

5 .งานบริการการศึกษา

 1. จัดสอบวัดความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่**
 2. จัดสอบประมวลความรู้นักศึกษาจบการศึกษา**
 3. ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่
 4. บริการหน้าเคาน์เตอร์
 5. จัดทำคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 6. บริการจัดเลขที่นั่งสอบ ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบสำหรับรายวิชาสอบนอกตาราง
rattanawadee.go@wu.ac.thhttps://www.facebook.com/boychii