Home / บริการห้องเรียน

บริการห้องเรียน

    ศูนย์บริการการศึกษา มีหน้าที่ให้บริการห้องเรียนบรรยายอาคารเรียนรวม 1,3,5,7 และอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ชั้น 1 โซนสีฟ้า จำนวน 12 ห้อง โซนสีเหลือง จำนวน 12 ห้อง  โซนสีเขียว จำนวน 4 ห้อง  และห้องเรียนบรรยาย ชั้น 3 จำนวน 4 ห้อง  
     ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายงดใช้ห้อง 150 และ 300 ที่นั่ง อาคารเรียนรวม 1,3  ในการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  โดยให้ศูนย์บริการการศึกษาจัดสรรห้องเรียน ขนาด 150,300 ที่นั่ง อาคารเรียนรวม 5,7 ให้กับรายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากกว่า 70 คน สำหรับห้องเรียนขนาด 150 ที่นั่ง และนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากกว่า 150 คน สามารถดูรายละเอียดข้อมูลห้องบรรยาย คลิกที่นี่