Home / 2018 / December / 07

Daily Archives: December 7, 2018

กำหนดการจัดตารางสอนตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561

                 เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาและการจัดตารางสอนตารางสอบประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์บริการการศึกษา จึงแจ้งกำหนดการ การเปิดรายวิชา การจัดตารางสอนตารางสอบและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561  ดังนี้ ลำดับกิจกรรมผู้รับผิดชอบกำหนดการ1สำนักวิชาบันทึกรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 3/2561 โดยการเข้าระบบของศูนย์บริการการศึกษา ผ่านเว็บไซต์  https://ces.wu.ac.th/registrar/login.aspสำนักวิชา/อาจารย์ผู้ประสานฯ/อาจารย์ผู้สอน4-11 ธ.ค. 2561 2ศูนย์บริการการศึกษาประกาศรายวิชาที่เปิดสอนผ่านเว็บไซต์ ศูนย์บริการการศึกษา17 ธ.ค. 2561 3ศูนย์บริการการศึกษาจัดทำตารางสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และวิชาเอกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3/2561 ศูนย์บริการการศึกษา17 – 23 ธ.ค. 2561 4นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ครั้งที่ 1 เพื่อวางแผนการเรียน ( ศูนย์บริการการศึกษาจะทำการ ล๊อคระบบนักศึกษาที่มีผลการเรียน เฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า 2.00 )อาจารย์ที่ปรึกษา/นักศึกษา24-30 …

Read More »