Home / ข่าวบริการการสอนและการสอบ

ข่าวบริการการสอนและการสอบ

ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562

นักศึกษาตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 โดยปฏิบัติ ดังนี้ 1. นักศึกษาดูเลขที่นั่งสอบได้ที่ เมนู “ตารางสอบนักศึกษา” ที่เว็บไซต์ศูนย์บริการการศึกษา หรือ คลิก (ไม่ต้องเข้าระบบ) หากไม่มีเลขที่นั่งสอบ ติดต่อ ศูนย์บริการการศึกษา ด่วน ! 2. ปฏิบัติตาม “ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ” อย่างเคร่งครัด รายละเอียดข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ คลิก 3. แต่งกายให้เรียบร้อยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2540 (ไม่อนุญาตให้สวมเสื้อคลุมเข้าห้องสอบ) 4. ในการสอบทุกครั้งจะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นๆ (ที่มีรูปถ่ายโดยทางราชการออกให้) มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบ 5. ให้อ่านคำชี้แจงบนหน้าปกข้อสอบก่อนทำข้อสอบ 6. ห้ามนำเอกสาร ตำรา พจนานุกรม โน้ตย่อ เครื่องคำนวณ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สื่อสารอิเล็คทรอนิกส์ และเอกสารอื่นใดเข้าห้องสอบ (เว้นแต่รายวิชาที่สอบจะอนุญาต) 7. …

Read More »

กำหนดการสอบ Placement Test ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ศูนย์บริการการศึกษาแจ้งกำหนดการสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชา GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล ในวันที่ 7-8 กันยายน 2562 สำหรับนักศึกษาชั้นปีทื่ 1 ปีการศึกษา 2562 กำหนดการสอบ คลิก หมายเหตุ : ประกาศเลขที่นั่งสอบ ภายในวันที่ 5 กันยายน 2562  ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี ชั้น 1

Read More »

ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562

นักศึกษาตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562 โดยปฏิบัติ ดังนี้ 1. นักศึกษาดูเลขที่นั่งสอบได้ที่ เมนู “ตารางสอบนักศึกษา” ที่เว็บไซต์ศูนย์บริการการศึกษา หรือ คลิก (ไม่ต้องเข้าระบบ) หากไม่มีเลขที่นั่งสอบ ติดต่อ ศูนย์บริการการศึกษา ด่วน ! 2. ปฏิบัติตาม “ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ” อย่างเคร่งครัด รายละเอียดข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ คลิก 3. แต่งกายให้เรียบร้อยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2540 (ไม่อนุญาตให้สวมเสื้อคลุมเข้าห้องสอบ) 4. ในการสอบทุกครั้งจะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นๆ (ที่มีรูปถ่ายโดยทางราชการออกให้) มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบ 5. ให้อ่านคำชี้แจงบนหน้าปกข้อสอบก่อนทำข้อสอบ 6. ห้ามนำเอกสาร ตำรา พจนานุกรม โน้ตย่อ เครื่องคำนวณ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สื่อสารอิเล็คทรอนิกส์ และเอกสารอื่นใดเข้าห้องสอบ 7. ห้ามเข้าสอบสายเกิน …

Read More »

ประกาศ กำหนดการสอบวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (WUTEP) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2

กำหนดการสอบวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (WUTEP) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2

Read More »

กำหนดการจัดตารางสอนตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561

                 เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาและการจัดตารางสอนตารางสอบประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์บริการการศึกษา จึงแจ้งกำหนดการ การเปิดรายวิชา การจัดตารางสอนตารางสอบและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561  ดังนี้ ลำดับกิจกรรมผู้รับผิดชอบกำหนดการ1สำนักวิชาบันทึกรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 3/2561 โดยการเข้าระบบของศูนย์บริการการศึกษา ผ่านเว็บไซต์  https://ces.wu.ac.th/registrar/login.aspสำนักวิชา/อาจารย์ผู้ประสานฯ/อาจารย์ผู้สอน4-11 ธ.ค. 2561 2ศูนย์บริการการศึกษาประกาศรายวิชาที่เปิดสอนผ่านเว็บไซต์ ศูนย์บริการการศึกษา17 ธ.ค. 2561 3ศูนย์บริการการศึกษาจัดทำตารางสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และวิชาเอกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3/2561 ศูนย์บริการการศึกษา17 – 23 ธ.ค. 2561 4นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ครั้งที่ 1 เพื่อวางแผนการเรียน ( ศูนย์บริการการศึกษาจะทำการ ล๊อคระบบนักศึกษาที่มีผลการเรียน เฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า 2.00 )อาจารย์ที่ปรึกษา/นักศึกษา24-30 …

Read More »

การปรับเปลี่ยนกลุ่มเรียนรายวิชา GEN60-116,GEN 61-121 , GEN61-122 และ GEN61-123

เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายมหาวิทยาลํย จึงขอปรับจำนวนนักศึกษาในแต่ละกล่ม ในช่วงเวลาเรียนเดียวกันให้มีจำนวนที่ใกล้เคียงกัน ขอให้นักศึกษาตรวจสอบกลุ่มเรียนใหม่ในระบบ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

Read More »

นศ. ป.ตรี ตรวจสอบผลการลงทะเบียน เนื่องจาก ศบศ. ได้มีการยกเลิกการลงทะเบียนในรายวิชาที่ นศ. ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าและไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของรายวิชา

ฝ่ายทะเบียนฯ กำลังดำเนินการ สอบทานรายวิชาบังคับก่อน บังคับร่วม หรือรายวิชาลงทะเบียนเรียนซ้ำของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกคน ที่ได้มีการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าไว้ ก่อนที่ผลการเรียนภาค 1/2561 ออก ศูนย์บริการการศึกษาจึงขอให้ นศ. ทุกคนได้เข้าไปตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองได้ลงทะเบียนเรียนไว้ หากผิดเงื่อนไข ศบศ. จะทำการยกเลิกออกไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ นศ. ทราบ ทั้งนี้ หาก นศ. ต้องการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอื่นๆ เพิ่ม ก็สามารถ เพิ่มได้ทัน ภายใน 1 สัปดาห์ (เพิ่มได้ ถึงวันที่ 16 พ.ย..2561 นี้) จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

Read More »

ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ การสอบ Pre-Test รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561

นักศึกษาตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ การสอบ Pre-Test รายวิชาศึกษา ทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ณ อาคารเรียนรวม 3,5,7 และอาคารไทยบุรี วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 โดยเข้าเว็บไซต์ ศูนย์บริการการศึกษา เมนู ตารางสอบนักศึกษา หรือ คลิก

Read More »

กำหนดการสอบ Pre-Test รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561

การสอบ Pre -Test รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561 จัดสอบวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์บริการการศึกษาจะประกาศห้องสอบ เลขที่นั่งสอบให้นักศึกษาทราบ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์บริการการศึกษา เมนู "ตารางสอบนักศึกษา" สามารถดูราวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้อมูลด่านล่าง

Read More »