Home / ข่าวบริการการสอนและการสอบ / กำหนดการจัดตารางสอนตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561

กำหนดการจัดตารางสอนตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561

                 เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาและการจัดตารางสอนตารางสอบประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์บริการการศึกษา จึงแจ้งกำหนดการ การเปิดรายวิชา การจัดตารางสอนตารางสอบและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561  ดังนี้

ลำดับกิจกรรมผู้รับผิดชอบกำหนดการ
1สำนักวิชาบันทึกรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 3/2561 โดยการเข้าระบบของศูนย์บริการการศึกษา ผ่านเว็บไซต์  https://ces.wu.ac.th/registrar/login.aspสำนักวิชา/อาจารย์ผู้ประสานฯ/อาจารย์ผู้สอน4-11 ธ.ค. 2561
2ศูนย์บริการการศึกษาประกาศรายวิชาที่เปิดสอนผ่านเว็บไซต์ ศูนย์บริการการศึกษา17 ธ.ค. 2561
3ศูนย์บริการการศึกษาจัดทำตารางสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และวิชาเอกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3/2561 ศูนย์บริการการศึกษา17 – 23 ธ.ค. 2561
4นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ครั้งที่ 1 เพื่อวางแผนการเรียน ( ศูนย์บริการการศึกษาจะทำการ ล๊อคระบบนักศึกษาที่มีผลการเรียน เฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า 2.00 )อาจารย์ที่ปรึกษา/นักศึกษา24-30 ธ.ค. 2561
5ประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา/คณะกรรมการฯระหว่างวันที่ 2-4 ม.ค. 2562
6นักศึกษาแจ้งความประสงค์ขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม ภาคการศึกษาถัดไป ผ่านระบบคำร้องออนไลน์ นักศึกษา7-20 ม.ค. 2562
7สำนักวิชาจัดตารางสอนวิชาเอกชั้นปี 2 ขึ้นไป และตรวจสอบรายละเอียดรายวิชาที่เปิดสอน ผ่านเว็บไซต์http://ces.wu.ac.th สำนักวิชา/หัวหน้าสาขาฯ7-13 ม.ค. 2562
8ศูนย์บริการการศึกษากำหนดวันเวลาการสอบกลางภาค/ปลายภาค และกำหนดห้องเรียนรายวิชาเอกชั้นปี 2 ขึ้นไปศูนย์บริการการศึกษา14-20 ม.ค. 2562
9นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ครั้งที่ 2 เพื่อวางการลงทะเบียนเรียน (ศูนย์บริการการศึกษาจะทำการล็อคระบบนักศึกษาที่มีผลการเรียน เฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า 2.00 )อาจารย์ที่ปรึกษา/นักศึกษา
14-20 ม.ค. 2562
10ประกาศตารางสอนตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 3/2561ศูนย์บริการการศึกษา21 ม.ค. 2562

About lthanach

Check Also

ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562

นักศึกษาตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 โดยปฏิบัติ ดังนี้ 1. นักศึกษาดูเลขที่นั่งสอบได้ที่ เมนู “ตารางสอบนักศึกษา” ที่เว็บไซต์ศูนย์บริการการศึกษา หรือ คลิก (ไม่ต้องเข้าระบบ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *