Home / ข่าวบริการการสอนและการสอบ / ประกาศ กำหนดการสอบวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (WUTEP) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2

ประกาศ กำหนดการสอบวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (WUTEP) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2

กำหนดการสอบวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (WUTEP) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2

About lthanach

Check Also

ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562

นักศึกษาตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 โดยปฏิบัติ ดังนี้ 1. นักศึกษาดูเลขที่นั่งสอบได้ที่ เมนู “ตารางสอบนักศึกษา” ที่เว็บไซต์ศูนย์บริการการศึกษา หรือ คลิก (ไม่ต้องเข้าระบบ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.