Home / ข่าวบริการการสอนและการสอบ / กำหนดการสอบ Pre-Test รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561

กำหนดการสอบ Pre-Test รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561

การสอบ Pre -Test รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561 จัดสอบวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์บริการการศึกษาจะประกาศห้องสอบ เลขที่นั่งสอบให้นักศึกษาทราบ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์บริการการศึกษา เมนู "ตารางสอบนักศึกษา" สามารถดูราวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้อมูลด่านล่าง

About lthanach

Check Also

ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562

นักศึกษาตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 โดยปฏิบัติ ดังนี้ 1. นักศึกษาดูเลขที่นั่งสอบได้ที่ เมนู “ตารางสอบนักศึกษา” ที่เว็บไซต์ศูนย์บริการการศึกษา หรือ คลิก (ไม่ต้องเข้าระบบ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.