Home / ระบบงานบริการการสอนและการสอบ / ระบบจัดเลขที่นั่งสอบนอกตารางออนไลน์

ระบบจัดเลขที่นั่งสอบนอกตารางออนไลน์

ศูนย์บริการการศึกษาจึงพัฒนาเว็บแอปฟลิเคชันระบบจัดเลขที่นั่งสอบนอกตารางออนไลน์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอน
ประจำรายวิชา จัดทำเลขที่นั่งสอบนอกตารางออนไลน์

เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการ ระหว่างศูนย์บริการการศึกษากับผู้สอนประจำรายวิชา โดยใช้ห้องเรียน 150 ที่นั่ง และ 300 ที่นั่ง ในการจัดเลขที่นั่งสอบออนไลน์
1. Login เข้าระบบ ด้วย User name ของ ศบศ.
2. กรอกรหัสวิชาที่สอบ ( แสดงผลผ่านหน้าเว็บ แล้วเลือกวิชา) กรณีมีกลุ่มมากกว่า 1 กลุ่ม ให้แสดงในหน้าเว็บด้วย
3. ระบุวันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ (ห้องสอบ 150,300 ที่นั่ง)
4. เมื่อระบุห้องสอบ รูปแบบที่นั่งสอบ แสดงตามห้องสอบที่ระบุ
5. ปุ่ม เริ่มตัวที่ ใช้ในกรณีมีหลายกลุ่ม และจัดสอบหลายห้อง
6. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่มจัดที่นั่งสอบ
7. ข้อมูลเลขที่นั่งสอบแสดงผลผ่านหน้าเว็บ รหัสนักศึกษา ชื่อกุล เลขที่นั่งสอบ
8. หากทำการแก้ไข ให้กดปุ่มยกเลิกข้อมูล
9. หากต้องการพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กดปุ่มพิมพ์รายชื่อ หน้าจอแสดงผลหน้าต่างใหม่ ในรูปแบบ PDF File
10. ระบบสามารถเคลียร์ข้อมูลวิชาที่จัดสอบก่อนหน้านี้ หากรายวิชามีการจัดสอบหลายครั้ง

About lthanach

Check Also

ระบบอนุมัติคำร้องของเพิ่มรายวิชา

ระบบอนุมัติคำร้องของเพิ่มรายวิชา สำหรับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาbnk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.