Home / ระบบงานบริการการสอนและการสอบ / ระบบจองห้องเรียนออนไลน์

ระบบจองห้องเรียนออนไลน์

การจองใช้ห้องผ่านทาง web

  1. เข้าสู่ระบบจองห้องบรรยายฯ ผ่านเว็บไซต์ศูนย์บริการการศึกษา  โดยต้องกรอกรหัสผู้จองและรหัสผ่านให้ถูกต้อง (ใช้รหัสผ่านเดียวกันกับระบบบริการการศึกษา หากท่านยังไม่มีรหัสผ่าน กรุณาติดต่อศูนย์บริการการศึกษา โทร 3107, 3106)
  2. ดำเนินการจองห้องในระบบฯ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน
  3. หากจองใช้เพื่อการเรียนการสอนในเวลาทำการปกติ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.) ไม่ต้องใช้แบบฟอร์มจองห้อง
  4. หากจองห้องนอกเหนือเวลาทำการทุกกรณี ขอความกรุณาพิมพ์แบบฟอร์มจากระบบฯ หรือกรอกแบบฟอร์มจองห้องที่ธุรการกลาง แล้วส่งศูนย์บริการการศึกษา โดยผ่านหัวหน้าหน่วยงาน
  5. หากการใช้ห้องทำกิจกรรมดังกล่าว ศูนย์บริการการศึกษาพิจารณาแล้วว่าต้องเสียค่าบำรุงห้องให้กับมหาวิทยาลัย ทางฝ่ายบริการการสอนฯจะติดต่อกลับไปในภายหลัง ซึ่งท่านจะต้องชำระค่าบำรุงห้องที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร
  6. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้ห้องในภายหลัง ขอความกรุณาแก้ไขข้อมูลในระบบฯด้วย (ในระบบฯ ไม่สามารถแก้ไขวันและเวลาที่ใช้ห้องได้ ถ้าต้องการแก้ไขวันและเวลาที่ใช้ห้องต้องยกเลิกการจองห้อง และบันทึกการจองใหม่)
  7. ถ้าค้นหาในระบบฯแล้วไม่มีห้องว่าง กรุณาจองห้องผ่านทางโทรศัพท์กับฝ่ายบริการการสอนฯ
  8. ในการใช้ห้อง หากท่านต้องการสื่อโสตฯเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มีอยู่ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการสื่อโสตฯ ศูนย์บรรณสารฯ โดยตรง
  9. ในการใช้ห้องบรรยายจัดประชุม สัมมนาต่างๆ หากต้องการจัดสถานที่ เวที และอุกรณ์ต่างๆเพิ่มเติม เช่น โพเดียม โซฟา กรุณาติดต่อส่วนพัสดุได้โดยตรง และเมื่อใช้ห้องเสร็จแล้ว กรุณาจัดสถานที่ให้เรียบร้อยเหมือนเดิม

 

About lthanach

Check Also

ระบบอนุมัติคำร้องของเพิ่มรายวิชา

ระบบอนุมัติคำร้องของเพิ่มรายวิชา สำหรับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาbnk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.