Home / 2018

Yearly Archives: 2018

กำหนดการจัดตารางสอนตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561

                 เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาและการจัดตารางสอนตารางสอบประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์บริการการศึกษา จึงแจ้งกำหนดการ การเปิดรายวิชา การจัดตารางสอนตารางสอบและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561  ดังนี้ ลำดับกิจกรรมผู้รับผิดชอบกำหนดการ1สำนักวิชาบันทึกรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 3/2561 โดยการเข้าระบบของศูนย์บริการการศึกษา ผ่านเว็บไซต์  https://ces.wu.ac.th/registrar/login.aspสำนักวิชา/อาจารย์ผู้ประสานฯ/อาจารย์ผู้สอน4-11 ธ.ค. 2561 2ศูนย์บริการการศึกษาประกาศรายวิชาที่เปิดสอนผ่านเว็บไซต์ ศูนย์บริการการศึกษา17 ธ.ค. 2561 3ศูนย์บริการการศึกษาจัดทำตารางสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และวิชาเอกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3/2561 ศูนย์บริการการศึกษา17 – 23 ธ.ค. 2561 4นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ครั้งที่ 1 เพื่อวางแผนการเรียน ( ศูนย์บริการการศึกษาจะทำการ ล๊อคระบบนักศึกษาที่มีผลการเรียน เฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า 2.00 )อาจารย์ที่ปรึกษา/นักศึกษา24-30 …

Read More »

ระบบสรุปจำนวนห้องบรรยายที่ใช้ตามตารางสอน

ระบบสรุปจำนวนห้องบรรยายที่ใช้ตามตารางสอน ใช้ในกรณีตรวจสอบจำนวนห้องเรียนว่าง ค้นหาตามจำนวนห้องที่ใช้ หรือจำนวนห้องที่ว่าง ค้นหาตามอาคาร และขนาดข้องห้องเรียน โดยสามารถคลิกเข้าดูระบบได้ที่ คลิกที่นี่

Read More »

แนะนำการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ผู้สอนในรายวิชา

แนะนำการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ผู้สอนในรายวิชาแนะนำการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ผู้สอนในรายวิชาแนะนำการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ผู้สอนในรายวิชาแนะนำการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ผู้สอนในรายวิชาแนะนำการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ผู้สอนในรายวิชาแนะนำการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ผู้สอนในรายวิชาแนะนำการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ผู้สอนในรายวิชาแนะนำการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ผู้สอนในรายวิชาแนะนำการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ผู้สอนในรายวิชาแนะนำการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ผู้สอนในรายวิชาแนะนำการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ผู้สอนในรายวิชาแนะนำการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ผู้สอนในรายวิชาแนะนำการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ผู้สอนในรายวิชาแนะนำการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ผู้สอนในรายวิชาแนะนำการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ผู้สอนในรายวิชาแนะนำการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ผู้สอนในรายวิชาแนะนำการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ผู้สอนในรายวิชาแนะนำการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ผู้สอนในรายวิชาแนะนำการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ผู้สอนในรายวิชาแนะนำการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ผู้สอนในรายวิชาแนะนำการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ผู้สอนในรายวิชา

Read More »

ระบบแจ้งเปิดรายวิชาออนไลน์

ระบบแจ้งเปิดรายวิชาออนไลน์เป็นระบบบันทึกรายละเอียดรายวิชาที่เปิดสอน โดยให้อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ผู้รับผิดชอบในรายวิชาของแต่ละสำนักวิชา เป็นผู้บันทึกข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป เมื่อบันทึกแล้ว ศูนย์บริการการศึกษา จะนำข้อมูลทั้งหมด เข้าระบบของศูนย์บริการการศึกษา เพื่อดำเนินการจัด”ร่าง” ตารางสอนประจำภาคการศึกษา โดยระบบจะเปิดให้ อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ผู้รับผิดชอบในรายวิชาของแต่ละสำนักวิชา บันทึกข้อมูลในช่วงสัปดาห์ที่ 4 และ 5 ของภาคการศึกษาปัจจุบัน

Read More »

ระบบจัดเลขที่นั่งสอบนอกตารางออนไลน์

ศูนย์บริการการศึกษาจึงพัฒนาเว็บแอปฟลิเคชันระบบจัดเลขที่นั่งสอบนอกตารางออนไลน์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอน

Read More »

ระบบจองห้องเรียนออนไลน์

การจองใช้ห้องผ่านทาง web เข้าสู่ระบบจองห้องบรรยายฯ ผ่านเว็บไซต์ศูนย์บริการการศึกษา  โดยต้องกรอกรหัสผู้จองและรหัสผ่านให้ถูกต้อง (ใช้รหัสผ่านเดียวกันกับระบบบริการการศึกษา หากท่านยังไม่มีรหัสผ่าน กรุณาติดต่อศูนย์บริการการศึกษา โทร 3107, 3106) ดำเนินการจองห้องในระบบฯ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน หากจองใช้เพื่อการเรียนการสอนในเวลาทำการปกติ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.) ไม่ต้องใช้แบบฟอร์มจองห้อง หากจองห้องนอกเหนือเวลาทำการทุกกรณี ขอความกรุณาพิมพ์แบบฟอร์มจากระบบฯ หรือกรอกแบบฟอร์มจองห้องที่ธุรการกลาง แล้วส่งศูนย์บริการการศึกษา โดยผ่านหัวหน้าหน่วยงาน หากการใช้ห้องทำกิจกรรมดังกล่าว ศูนย์บริการการศึกษาพิจารณาแล้วว่าต้องเสียค่าบำรุงห้องให้กับมหาวิทยาลัย ทางฝ่ายบริการการสอนฯจะติดต่อกลับไปในภายหลัง ซึ่งท่านจะต้องชำระค่าบำรุงห้องที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้ห้องในภายหลัง ขอความกรุณาแก้ไขข้อมูลในระบบฯด้วย (ในระบบฯ ไม่สามารถแก้ไขวันและเวลาที่ใช้ห้องได้ ถ้าต้องการแก้ไขวันและเวลาที่ใช้ห้องต้องยกเลิกการจองห้อง และบันทึกการจองใหม่) ถ้าค้นหาในระบบฯแล้วไม่มีห้องว่าง กรุณาจองห้องผ่านทางโทรศัพท์กับฝ่ายบริการการสอนฯ ในการใช้ห้อง หากท่านต้องการสื่อโสตฯเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มีอยู่ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการสื่อโสตฯ ศูนย์บรรณสารฯ โดยตรง ในการใช้ห้องบรรยายจัดประชุม สัมมนาต่างๆ หากต้องการจัดสถานที่ เวที …

Read More »