Home / 2019

Yearly Archives: 2019

ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562

นักศึกษาตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 โดยปฏิบัติ ดังนี้ 1. นักศึกษาดูเลขที่นั่งสอบได้ที่ เมนู “ตารางสอบนักศึกษา” ที่เว็บไซต์ศูนย์บริการการศึกษา หรือ คลิก (ไม่ต้องเข้าระบบ) หากไม่มีเลขที่นั่งสอบ ติดต่อ ศูนย์บริการการศึกษา ด่วน ! 2. ปฏิบัติตาม “ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ” อย่างเคร่งครัด รายละเอียดข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ คลิก 3. แต่งกายให้เรียบร้อยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2540 (ไม่อนุญาตให้สวมเสื้อคลุมเข้าห้องสอบ) 4. ในการสอบทุกครั้งจะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นๆ (ที่มีรูปถ่ายโดยทางราชการออกให้) มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบ 5. ให้อ่านคำชี้แจงบนหน้าปกข้อสอบก่อนทำข้อสอบ 6. ห้ามนำเอกสาร ตำรา พจนานุกรม โน้ตย่อ เครื่องคำนวณ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สื่อสารอิเล็คทรอนิกส์ และเอกสารอื่นใดเข้าห้องสอบ (เว้นแต่รายวิชาที่สอบจะอนุญาต) 7. …

Read More »

กำหนดการสอบ Placement Test ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ศูนย์บริการการศึกษาแจ้งกำหนดการสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชา GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล ในวันที่ 7-8 กันยายน 2562 สำหรับนักศึกษาชั้นปีทื่ 1 ปีการศึกษา 2562 กำหนดการสอบ คลิก หมายเหตุ : ประกาศเลขที่นั่งสอบ ภายในวันที่ 5 กันยายน 2562  ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี ชั้น 1

Read More »

ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562

นักศึกษาตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562 โดยปฏิบัติ ดังนี้ 1. นักศึกษาดูเลขที่นั่งสอบได้ที่ เมนู “ตารางสอบนักศึกษา” ที่เว็บไซต์ศูนย์บริการการศึกษา หรือ คลิก (ไม่ต้องเข้าระบบ) หากไม่มีเลขที่นั่งสอบ ติดต่อ ศูนย์บริการการศึกษา ด่วน ! 2. ปฏิบัติตาม “ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ” อย่างเคร่งครัด รายละเอียดข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ คลิก 3. แต่งกายให้เรียบร้อยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2540 (ไม่อนุญาตให้สวมเสื้อคลุมเข้าห้องสอบ) 4. ในการสอบทุกครั้งจะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นๆ (ที่มีรูปถ่ายโดยทางราชการออกให้) มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบ 5. ให้อ่านคำชี้แจงบนหน้าปกข้อสอบก่อนทำข้อสอบ 6. ห้ามนำเอกสาร ตำรา พจนานุกรม โน้ตย่อ เครื่องคำนวณ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สื่อสารอิเล็คทรอนิกส์ และเอกสารอื่นใดเข้าห้องสอบ 7. ห้ามเข้าสอบสายเกิน …

Read More »

ประกาศ กำหนดการสอบวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (WUTEP) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2

กำหนดการสอบวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (WUTEP) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2

Read More »