Home / ข่าวบริการการสอนและการสอบ / การปรับเปลี่ยนกลุ่มเรียนรายวิชา GEN60-116,GEN 61-121 , GEN61-122 และ GEN61-123

การปรับเปลี่ยนกลุ่มเรียนรายวิชา GEN60-116,GEN 61-121 , GEN61-122 และ GEN61-123

เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายมหาวิทยาลํย จึงขอปรับจำนวนนักศึกษาในแต่ละกล่ม ในช่วงเวลาเรียนเดียวกันให้มีจำนวนที่ใกล้เคียงกัน

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบกลุ่มเรียนใหม่ในระบบ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.